Menu Close

Įstaigos nuostatai

Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio nuostatai reglamentuoja Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Lopšelis-darželis registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

NUOSTATAI.pdf

Skip to content