Menu Close

Privatumo politika

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Biudžetinės įstaigos Vilniaus
Santariškių lopšelis-darželis (toliau – Įstaiga), veikiančios adresu Santariškių g. 27A, Vilnius,
elektroninis paštas rastine@santariskes.vilnius.lm.lt, ir kurios juridinio asmens kodas yra 303384413
(toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei
Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.santariskiudarzelis.lt/ (toliau – Interneto
svetainė) veikimo sąlygas.
2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įstaigai priklausančioje interneto
svetainėje (https://www.santariskiudarzelis.lt/) ir naudojasi svetainės informacija.
3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens
duomenis Įstaiga tvarko.
4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas
(svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų
laikytis.
5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia
įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu
būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui,
mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su
pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių
jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą
terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs,
atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi
(tikslumo principas);
5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus
tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas
siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų
bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones
būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis
Privatumo politika 2 | 5
5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų
principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos
BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS
KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. Įstaiga renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įstaiga tvarko interneto svetainės asmens
duomenis šiais pagrindais:
8. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir
asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
9. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir
užtikrindami tinkamą jos veikimą;
10. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.
11. Įstaiga siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad
jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės
aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

12. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad
galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas
siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią
Interneto svetainę.
13. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar
įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
14. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir
analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją,
kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia
– https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
15. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų
naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.
16. Internetinėje svetainėje https://www.santariskiudarzelis.lt/ naudojami tik
informacinio/statistinio pobūdžio slapukai, kurie neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo
tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį
kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra
teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
17. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką
„Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis
Privatumo politika 3 | 5
telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
18. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus,
pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų.
Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus
slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
19. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo,
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB,
bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
20. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo
priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų
panaudojimui.

Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Galiojimo laikas
wordpress_ 2

Slapukas prisijungusiam WordPress vartotojui.

iki naršyklės išjungimo
wp-settings- 1

Saugo tekstą indikuojantį jūsų pageidautinus nustatymus.

WordPress TVS šį slapuką naudoja admin panelės bei pagrindinės svetainės sąsajos pritaikymui.

1 metai
wordpress_logged_in_ 2

Slapukas prisijungusiam WordPress vartotojui.

Saugo jūsų prisijungimo duomenis užšifruotoje formoje.

WordPress naudoja šį slapuką kad suprastų kai esate prisijungę ir kas esate, didžiajai daliai sąsajos panaudojimo.

iki naršyklės išjungimo
wordpress_test_ 2 Slapukas prisijungusiam WordPress vartotojui. iki naršyklės išjungimo
wordpress_test_cookie 2 Patikrina ar interneto naršyklėje įgalinti slapukai iki naršyklės išjungimo
wp-settings-time- 2

Saugo tekstą indikuojantį jūsų pageidautinus nustatymus.

WordPress TVS šį slapuką naudoja admin panelės bei pagrindinės svetainės sąsajos pritaikymui.

1 metai
PHPSESSID 1 Sesijos ID slapukas iki naršyklės išjungimo
SESS 1 Naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą) iki naršyklės išjungimo
viewed_cookie_policy, cookielawinfo-checkbox-non-necessary 1 Šie slapukai naudojami slapukų nustatymo nuostatoms išsaugoti. 1 metai

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

21. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų
(duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose
numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.
V SKYRIUS
KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS
22. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant
tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
23. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas
tik, kai:
23.1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
23.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
23.3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję
atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
23.4. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar
panašiais tikslais;
23.5. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar
atvejams.

VI SKYRIUS
KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES
ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS

24. Įstaiga, be Jūsų išankstinio sutikimo, Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems
tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
25. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums
vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų,
prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios,
palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis
Privatumo politika 4 | 5
įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę
atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
26. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra
būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
27. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų
nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su
mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
28. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms
įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai
reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant
užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius
reikalavimus.

VII SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS

29. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių
su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
30. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
30.1. Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais
atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti
aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu
rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
31. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
31.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę
paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką
prašymą mums el. paštu rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
32. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
32.1. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra
tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms
motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami
pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu
rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
33. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
33.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens
duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami
pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu
rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
34. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
34.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų
tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums
el. paštu rastine@santariskes.vilnius.lm.lt.
34.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę
asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis
Privatumo politika 5 | 5

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
36. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto
svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų
asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio
netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
37. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto
svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų
valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus,
ir kt.
38. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
39. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje
dienos.
40. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine
ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių
papildymų ir/ar pakeitimų.
41. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu
rastine@santariskes.vilnius.lm.lt
42. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. birželio 28 d.
Parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)

 

 

Skip to content