Menu Close

Paslaugos

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303 ,,Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vaikų darželis – tai vieta, kur vaikas leidžia dieną, todėl svarbu, kad čia vaikui būtų gera – saugu ir įdomu!

Santariškių lopšelio-darželio vaikai – naujosios kartos ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai, formuojantys pedagogams naujus ugdymo tikslus ir iššūkius. Mes siekiame išugdyti vaikus, kurie pasitiki savimi, yra smalsūs, mėgsta tyrinėti, spręsti problemas bei aiškintis jų kilimo priežastis. Mums taip pat svarbu, kad vaikai jaustųsi saugūs, aktyviai judėtų, žaistų, mokytųsi draugauti, pažintų supančią aplinką, kūrybiškai išreikštų save ir patenkintų emocinius poreikius.

Logopedo veikla

Darželyje teikiamos logopedo paslaugos. Logopedas įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, juos šalina, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, numato jos tikslus ir uždavinius, bendradarbiauja ir konsultuoja tėvus bei pedagogus aktualiais vaiko kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos tiekimo klausimais.

Psichologo veikla

Darželio psichologas įvertina vaiko galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, gerina vaiko adaptaciją darželyje, ugdo komunikavimo ir socialinę kompetencijas. Psichologinė pagalba darželyje teikiama, kai į psichologą kreipiasi vaiko tėvai, auklėtojai gavę tėvų (globėjų) sutikimą arba Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Darželyje psichologas įgyvendina  ,,STEP – pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo programą“, kuomet grupinių užsiėmimų metu tėvai įgyja daugiau žinių apie pozityvų vaiko auklėjimą.

Socialinio pedagogo veikla

Socialinis pedagogas – vaiko socialinis asistentas darželyje. Individualiai arba grupėse dirba su vaikais, kurie turi elgesio ir emocijų sunkumų, tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, teikia aktualią šviečiamąją informaciją tėvams bei pedagogams, bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine psichologine tarnyba, Socialinės paramos skyriumi ir kitomis institucijomis. Inicijuoja ir organizuoja socialinius projektus darželio bendruomenėje.

Meninio ugdymo mokytojo veikla

Organizuoja įvairius darželio bendruomenės renginius ir šventes, du kartus per savaitę veda darželio grupėms muzikinio ugdymo užsiėmimus, taiko įdomiausias ir patraukliausias muzikinio ugdymo formas atsižvelgdamas į individualius vaikų gebėjimus bei amžių, lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupių veikla, rengia vaikus dalyvauti įvairiuose konkursuose, koncertuose ir projektuose. Inicijuoja bendrųjų lopšelio – darželio erdvių puošybos projektus.

Specialiojo pedagogo veikla

Atsižvelgdamas į individualius vaiko poreikius organizuoja ir vykdo specialiosios pagalbos teikimą, lavina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sutrikusias funkcijas. Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese. Sudaro individualiąsias specialiųjų poreikių vaiko/vaikų ugdymo programas, jas taiko, planuoja ir organizuoja individualius, grupinius užsiėmimus. Padeda pedagogams pritaikyti vaikams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones. Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais. Ugdymo procese naudoja ugdymo priemones atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį. Savo darbe taiko švietimo ir specialiosios pedagogikos naujoves.

Fizinio lavinimo mokytojo veikla

Organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus renginius. Organizuoja vaikams sveikos gyvensenos užsiėmimus, konsultuoja pedagogus, tėvelius vaikų sveikatingumo klausimais. Atlieka tyrimus ir analizuoja vaikų fizinių rodiklių kaitą. Bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo pedagogu, psichologu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais.

Skip to content